BAZA WIEDZY


Znaczenie edukacji pozaformalnej dla uczenia się przez całe życie, Ministerstwo Edukacji Narodowej

"Jakość oferty szkoleniowej w badaniach BKL"
NAJWAŻNIEJSZE WYNIKI ANALIZ JAKOŚCI OFERTY SZKOLENIOWEJ NA PODSTAWIE RAPORTU „KSZTAŁCENIE PO SZKOLE” K. TUREK, B. WOREK, PARP, WARSZAWA, 2015.
Przygotowała: Beata Michorowska
Badania realizowane w projekcie Bilans Kapitału Ludzkiego (BKL) odnoszą się do jakości oferty szkoleniowej  firm  i  instytucji  szkoleniowych  przede  wszystkim  od  strony  podaży,  czyli podmiotów świadczących te usługi. Obraz ten uzupełniają od strony popytowej spostrzeżenia pracodawców, a także opinie osób indywidualnych.
więcej..

Kongres Edukacji Pozaformalnej
Edukacja pozaformalna jest w Polsce przeważnie niedoceniana, a odgrywa ważną rolę w rozwoju małych i dużych firm, a także każdego z nas. Wzmocnienie kształcenia przez całe życie ma oczywiste korzyści dla osób w zakresie zatrudnienia. Dla pracodawców, korzyści mogą i powinny obejmować optymalne wykorzystanie kompetencji pracowników, bardziej zmotywowany personel, rozwój innowacji i nowych pomysłów w miejscu pracy, jak również zatrzymanie pracowników w firmie.
[[MORE]]

Obecny rynek pracy wytworzył szereg mechanizmów, które zastąpiły formalny system uznawania kwalifikacji na przykład poprzez procedury rekrutacyjne, ośrodki oceny czy to poprzez różnego rodzaju uznawane certyfikaty zawodowe. Jednakże w Polsce zachodzą istotne przeobrażenia systemu edukacji pozaformalnej. Zmiany te wynikają z idei społeczeństwa opartego na wiedzy i uczenia się przez całe życie. Związane są także z wprowadzaniem Krajowych Ram Kwalifikacji.

Wielki wpływ na przebieg procesów edukacyjnych, w tym w olbrzymiej mierze związanych z edukacją pozaformalną, miały w ostatnich latach środki unijne oraz system ich wykorzystania. W perspektywie finansowej 2014 - 2020 uruchamiane będą kolejne środki przeznaczane na podnoszenie poziomów kompetencji. Chcielibyśmy, aby doświadczenia środowisk związanych z edukacją pozaformalną były w pełni wykorzystywane, od wstępnych faz budowania założeń i  programowania po ewaluację końcową. Chcemy wskazać potencjalnym odbiorcom szkoleń różne możliwości finansowania usług rozwojowych.

Konieczna jest wzajemna współpraca pomiędzy systemami edukacji formalnej i pozaformalnej. W świecie realnym zawsze ostatecznym weryfikatorem efektów obydwu systemów jest rynek pracy. Pożądane są takie rozwiązania systemowe, które by ten fakt sankcjonowały. Pożądane jest wzajemne uznanie znaczenia obydwu systemów oraz takie rozwiązania prawne i organizacyjne, które wspierają i stymulują współpracę obydwu systemów. Celem Kongresu jest pokazanie wspólnego celu, do którego dążą różne środowiska związane z usługami rozwojowymi, jakim jest wysoki wskaźnik kształcenia się dorosłych.
Główną siłą podmiotów świadczących usługi rozwojowe jest ich mobilność
i ukierunkowanie na konkretne obszary kompetencji, zróżnicowanie, w tym krótkie formy pracy oraz aktywne metody dydaktyczne, które powodują stałe dopasowanie do rynku pracy. Dodatkowo wysoka konkurencyjność tego rynku wpływa stymulująco na wzrost jakości usług - działają mechanizmy rynkowe, w tym świadczenie usług edukacyjnych dla bardzo wymagających klientów. Pragniemy wskazać pracodawcom i pracownikom różnego typu możliwości, które wynikają z potencjału rynku usług rozwojowych. Chcemy pokazać korzyści, które są efektem dobrych praktyk w zakresie usług rozwojowych.

Rynek edukacji pozaformalnej odegra w najbliższej przyszłości istotną rolę. Formuła takiej edukacji bowiem, daleko wykracza poza myślenie w kategoriach zwykłego uzupełniania oferty oświatowej na potrzeby rynku pracy. Poprzez to wydarzenie chcemy pokazać dobre praktyki, stosowane przez pracodawców, którzy korzystają z usług rozwojowych w Polsce i Europie.

Poprzez organizację Kongresu Edukacji Pozaformalnej chcemy pobudzić wzrost świadomości pośród pracodawców i pracowników na temat kształcenia pozaformalnego, które ma wymierny wpływ na efekty działalności przedsiębiorstw. Pragniemy pokazać pracodawcom, w jaki sposób mogą pozyskiwać fundusze na kształcenie pozaformalne swoich pracowników. Uczestnicy Kongresu nabędą wiedzę na temat oferty rynku usług rozwojowych oraz sposobów ich finansowania z funduszy EFS, nabędą umiejętności związane z oceną jakości usług rozwojowych oraz mamy nadzieję, że przekonają się do inwestowania w kształcenie dorosłych. Innym ważnym efektem, który zapewne przyniesie Kongres będzie intensyfikacja współpracy i wzajemne poznanie różnych środowisk, reprezentujących usługi rozwojowe.
 
Zapraszamy do zapoznania się z definicjami Kongresu Edukacji Pozaformalnej.
[[MORE]]

EDUKACJA POZAFORMALNA
"Uczenie się̨ zorganizowane instytucjonalnie, jednak poza programami kształcenia i szkolenia prowadzącymi do uzyskania kwalifikacji zarejestrowanej”. Wyżej podana definicja nawiązuje do wykładni tego terminu podanej przez Eurostat (2006). Uczenie się̨ w ramach edukacji pozaformalnej może prowadzić́ do uzyskania kwalifikacji, które nie są̨ w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji. Do czasu wdrożenia zintegrowanego systemu kwalifikacji przez edukację pozaformalną będziemy rozumieli wszystkie programy kształcenia i szkolenia oprócz tych, które są̨ organizowane na podstawie ustaw regulujących systemy oświaty i szkolnictwa wyższego (tzn. wchodzących w zakres edukacji formalnej). EDUKACJA FORMALNA Uczenie się̨ poprzez udział w programach kształcenia i szkolenia, prowadzących do uzyskania kwalifikacji zarejestrowanej. Wyżej podana definicja nawiązuje do wykładni tego terminu podanej przez Eurostat (2006). Do czasu wdrożenia zintegrowanego systemu kwalifikacji przez edukację formalną będziemy rozumieli kształcenie i szkolenie organizowane na podstawie ustaw regulujących systemy oświaty i szkolnictwa wyższego. Wszystkie inne organizowane pro- gramy kształcenia i szkolenia określa się̨ jako edukację pozaformalną.

UCZENIE SIĘ NIEFORMALNE
Nabywanie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w toku różnorodnych aktywności poza zorganizowanymi formami kształcenia się̨. Wyżej podana definicja nawiązuje zarówno do definicji przedstawionej przez Cedefop (2008), jak i do definicji stosowanej przez Eurostat (2006). Uczenie się̨ nieformalne jest ujmowane jako ciąg czynności, podejmowanych w celu samodzielnego nauczenia się̨ czegoś́, i/lub jako proces uczenia się̨, który towarzyszy innej aktywności (pracy, uczestnictwu w różnych wydarzeniach lub aktywności o charakterze rekreacyjnym).
Słownik Instytutu Badań Edukacyjnych

EFEKTY UCZENIA SIĘ / EFEKTY KSZTAŁCENIA SIĘ

Zasób wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych − nabytych w procesie uczenia się. KWALIFIKACJA 
określony zestaw efektów uczenia się̨ – zgodnych z ustalonymi standardami – których osiągniecie zostało formalnie potwierdzone przez upoważnioną̨ instytucję. Formalne potwierdzenie polega na wydaniu odpowiedniego dokumentu (dyplomu, świadectwa, certyfikatu itp.) przez uprawnioną instytucję, po dokonaniu oceny efektów uczenia się i stwierdzeniu, że efekty te odpowiadają̨ wymaganiom dla danej kwalifikacji (po walidacji).

JAKOŚĆ KWALIFIKACJI
Przez jakość́ kwalifikacji rozumie się̨ jej funkcjonalność́ dla osób, które ją uzyskały lub starają̨ się̨ ją uzyskać́, oraz dla otoczenia społecznego, w którym dana kwalifikacja funkcjonuje. Jakość́ kwalifikacji nadanej konkretnej osobie zależy od tego, czy:
  • kwalifikacja jest dobrze zaprojektowana, to znaczy adekwatna do potrzeb i dobrze opisana („dobrze definiowana”),
  • przeprowadzona walidacja kompetencji wymaganych dla danej kwalifikacji była dobrej jakości (wiarygodna). Na jakość́ nadawanych kwalifikacji niewątpliwy wpływ ma również̇ proces uczenia się̨/kształcenia WALIDACJA obejmuje nie tylko ocenę̨ kompetencji (osiągniętych efektów uczenia się̨), lecz także sprawdzenie ich zgodności z wymaganiami dla danej kwalifikacji. Wieloetapowy proces sprawdzania, czy – niezależnie od sposobu uczenia się̨ – kompetencje wymagane dla danej kwalifikacji zostały osiągnięte. Walidacja prowadzi do certyfikacji. 

CERTYFIKACJA
Proces, w którego wyniku uczący się̨ otrzymuje od upoważnionej instytucji formalny dokument, stwierdzający, że osiągnął określoną kwalifikację. Certyfikacja następuje po walidacji. W przypadku niektórych kwalifikacji na certyfikowanie składa się̨ kilka prostych czynności, sprowadzających się̨ do przygotowania właściwej dokumentacji i wydania formalnego dokumentu (dyplomu, świadectwa, certyfikatu). W przypadku innych kwalifikacji certyfikowanie może być́ procesem bardziej złożonym, w którym następuje rozbudowana weryfikacja dokumentacji, niekiedy z udziałem instytucji zewnętrznej w stosunku do podmiotu certyfikującego. Wyraźne wyodrębnienie certyfikowania jako procesu następującego po walidacji może wydawać́ się̨ niezbyt istotne z punktu widzenia obecnej praktyki. Jednakże rozróżnienie to będzie miało znaczenie w przyszłości, kiedy nastąpi rozwój systemu walidacji i certyfikowania kompetencji nabywanych w wyniku edukacji pozaformalnej i uczenia się̨ nieformalnego.
 

Terminologia niezbędna do debat podczas KEP 2016.
„Słownik podstawowych terminów dotyczących krajowych systemu kwalifikacji”

Stanowiska dydaktyczne do kształcenia zawodowego:
Dokument 1
Dokument 2 - Oferta
 


ComProCom

Komunikowanie kompetencji
w zawodach wyższego szczebla

II generacja  standardów kompetencji ComProCom

 

Współorganizatorzy

 

 

Główny Partner Merytoryczny

Patroni i Partnerzy

                                                           
   

 

Sponsorzy

 


 

Patroni medialni

 

Prezentacje do pobrania >>

 


Aktualności

II Ogólnopolski Kongres Edukacji Pozaformalnej za nami! W Łodzi w gmachu Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego spotkało się 350 właścicieli, menedżerów i przedstawicieli branży szkoleniowej, a także zaproszeni goście, partnerzy, sponsorzy, wystawcy i przedstawiciele mediów. Zapraszamy do pobrania prezentacji z Kongresu, niebawem udostępnimy kolejne interesujące materiały.

 

Do pobrania