SESJA PLENARNA

Anna Zalewska

Minister Edukacji Narodowej

Anna Zalewska urodziła się w 1965 r. w Świebodzicach (woj. dolnośląskie). Ukończyła studia polonistyczne na Uniwersytecie Wrocławskim. Pracowała jako nauczycielka i zastępca dyrektora Liceum Ogólnokształcącego. Ekolog, menedżer oświaty, były wicestarosta Powiatu Świdnickiego, poseł na Sejm RP VI, VII i VIII kadencji. W czasie trwania VI kadencji Sejmu członek Komisji ds. Edukacji, Nauki i Młodzieży, Komisji ds. Unii Europejskiej, Podkomisji stałej do spraw ekonomiki edukacji i nauki, Podkomisji stałej ds. wykorzystania środków Unii Europejskiej oraz Komisji Śledczej powołanej w celu zbadania okoliczności samobójstwa Barbary Blidy. W VII kadencji Sejmu była członkiem Komisji ds. Unii Europejskiej oraz Komisji Zdrowia. Działała również w stałych delegacjach parlamentarnych i grupach bilateralnych, m.in w Polsko-Czeskiej i Polsko-Ukraińskiej Grupie Parlamentarnej. Zamężna, ma dwie córki.

Paweł Chorąży  

Podsekretarz  Stanu w Ministerstwie Rozwoju

Urzędnik służby cywilnej. Od 2001 r. związany z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, a następnie Ministerstwem Rozwoju Regionalnego oraz Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju. Zajmował się Programem Aktywizacji Obszarów Wiejskich Banku Światowego oraz środkami przedakcesyjnymi PHARE. Od 2004 r. pełnił funkcję Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego. Był odpowiedzialny za negocjacje z Komisją Europejską i nadzór nad programami współfinansowanymi z Europejskiego Funduszu Społecznego od początku członkostwa Polski w UE. Koordynował projekty wspierane w ramach Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji oraz współpracę z Programem Lokalnego Rozwoju Gospodarczego i Zatrudnienia w ramach Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. Jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego (w 1998 r. ukończył stosunki międzynarodowe i studia latynoamerykańskie) oraz Krajowej Szkoły Administracji Publicznej (2001). Był stypendystą Fundacji Roberta Boscha w Niemczech (2003-2004). Od września 2015 r. jest członkiem Grupy Wysokiego Szczebla Niezależnych Ekspertów ds. Uproszczeń dla Beneficjentów ESIF w Komisji Europejskiej. Uczestniczył w projektach doradczych dla rządów Chorwacji, Rumunii i Gruzji. Był członkiem misji eksperckich OECD między innymi w Turcji, Japonii i Kazachstanie. Wykładał m.in. w Krajowej Szkole Administracji Publicznej i na Uniwersytecie Łódzkim. Zna język angielski, niemiecki, francuski i hiszpański. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasług.

Wallis Goelen-Vandebrock  

Kierownik w Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego Komisji Europejskiej

Dołączyła do Komisji Europejskiej (KE) we wrześniu 1989 r., wcześniej pracowała we Francuskiej Administracji Narodowej. W styczniu 2002 roku rozpoczęła pracę w Dyrekcji Generalnej ds. zatrudnienia i spraw społecznych KE. W latach 2002 – 2007 była Kierownikiem Jednostki odpowiedzialnej za zarządzanie Europejskim Rokiem Osób Niepełnosprawnych 2003 oraz za stworzenie Strategii UE o niepełnosprawności. Była głównym negocjatorem Komisji Europejskiej podczas finalizacji Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. W 2008 roku została Kierownikiem Działu ds. służb zatrudnienia i mobilności pracowników. Zarządzała również jednostką odpowiedzialną za programy „Nowe umiejętności w nowej pracy”, „Adaptacja do zmian”, „Odpowiedzialności społeczna przedsiębiorstw” i Europejski Funduszu Dostosowania do Globalizacji. W styczniu 2013 roku została Kierownikiem jednostki ds. umiejętności, służb zatrudnienia i mobilności, gdzie odpowiadała za rozwój europejskiego rynku pracy i zapewnienie dostępu do nowych możliwości zatrudnienia. Prowadziła przygotowanie wniosków legislacyjnych dla dalszej integracji rynku pracy (EURES), projektowała  i wprowadzała do realizacji program „Twoja Pierwsza Praca z EURES” i ustanowiła Europejską Sieci Szefów Publicznych Służb Zatrudnienia. Obecnie jest kierownikiem jednostki ds. Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce, Czechach i Słowacji.

Witold Stępień   

Marszałek Województwa Łódzkiego

W 1980 r. ukończył studia elektroniczne na Wydziale Elektrycznym Politechniki Łódzkiej. Pracował w ZPW Konstilana, od 1986 r. był zastępcą kierownika ciepłowni. Później zatrudniony był, m.in. w pływalni miejskiej w Konstantynowie Łódzkim, od 1997 r. w Przedsiębiorstwie Komunalnym Gminy Konstantynów Łódzki, gdzie doszedł do stanowiska dyrektora technicznego. W 2002 r. objął stanowisko sekretarza miasta w Urzędzie Miejskim w Konstantynowie Łódzkim. W 2008 r. został powołany na członka zarządu województwa łódzkiego, a w 2009 r. na urząd wicemarszałka. W wyborach samorządowych w 2010 r. został radnym sejmiku łódzkiego. 2 grudnia tego samego roku powołano go na stanowisko Marszałka Województwa Łódzkiego.  Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi.  Jego pasją jest praca dla innych i związane z tym projekty – Łódzka Kolej Aglomeracyjna, system nowoczesnych dróg w województwie, czyste środowisko, rozwój energii odnawialnych i nowe inwestycje.

Patrycja Klarecka

​Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczości

Jest absolwentką Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w zakresie Polityki gospodarczej i strategii przedsiębiorstw. Ma doświadczenie zawodowe w sektorach: finansowym, medialnym i edukacyjnym, w tym 15-letnie na stanowiskach menadżerskich, w takich spółkach jak: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (2014-2016), Bank Zachodni WBK (2010-2014), Telewizja Polska (2004-2010), PZU (2002-2004). Z sukcesem realizowała złożone projekty biznesowe, marketingowe i w obszarze nowych technologii. Wcześniej pracowała, m.in. jako wykładowca Wyższej Szkole Dziennikarskiej w Warszawie i jako konsultant w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. Była członkinią rad nadzorczych: Fundacji GPW i IAB Polska oraz członkinią zarządu Fundacji Charytatywnej PZU. Reprezentowała TVP w Crossmedia Group przy Europejskiej Unii Nadawców.

prof. dr hab. Elżbieta Kryńska   

Kierownik Katedry Polityki Ekonomicznej Uniwersytetu Łódzkiego

Krajowy i międzynarodowy ekspert w dziedzinie polityki społeczno-gospodarczej, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki rynku pracy. Prace eksperckie prowadziła dla (między innymi) Komisji Europejskiej, Sejmu i Senatu RP. Prof. E. Kryńska posiada obszerny dorobek badawczy,  sformułowany w postaci ekspertyz oraz opublikowany w artykułach naukowych i monografiach. Publikacje to ok. 200 artykułów naukowych, 7 monografii, oraz 29 współautorstw i redakcji monografii.

prof. dr hab. Zbigniew Marciniak   

Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

Polski matematyk, nauczyciel akademicki, profesor nauk matematycznych, od 2007 do 2009 r. podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, od 2010 do 2012 r. podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Ukończył w 1976 r. studia matematyczne na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. W 1982 r. doktoryzował się w Virginia Polytechnic Institute and State University, habilitację uzyskał w 1997 r. W 2014 r. otrzymał tytuł profesora nauk matematycznych. Zajmuje się teorią grup i pierścieni. Od czasu ukończenia studiów pracuje w Instytucie Matematyki UW, od 1997 r. na stanowisku profesora. Od 1996 do 1999 r. pełnił funkcję wicedyrektora, następnie do 2005 r. dyrektora tej jednostki. W latach 2005–2007 przewodniczył Państwowej Komisji Akredytacyjnej, następnie został przewodniczącym Komisji Dydaktyki Komitetu Matematyki PAN. Zasiada w komitetach redakcyjnych czasopism „Delta” i „Algebra and Discrete Mathematics”, reprezentował Polskę w koordynowanym przez OECD programie PISA. Zajmuje się upowszechnianiem matematyki wśród młodzieży, m.in. w ramach Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci. Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim i Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

prof. dr hab. Jarosław Górniak

Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

Dziekan Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Socjolog i ekonomista, profesor nauk społecznych specjalizujący się w zakresie metod badań społecznych, metodologii ewaluacji i analizy polityk publicznych, socjologii gospodarki, edukacji i organizacji oraz statystycznej analizie danych. Twórca i do 2015 r. kierownik Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ, a obecnie przewodniczący Rady Centrum. W ostatnich latach był kierownikiem naukowym kilku dużych programów badawczych,w tym wieloletniego, systemowego projektu Bilans Kapitału Ludzkiego. Kierował opracowaniem dla potrzeb MNiSW projektu "Programu rozwoju szkolnictwa wyższego na lata 2015-2030” oraz „Diagnozy szkolnictwa wyższego” w ramach prac pod auspicjami KRASP nad Programem Rozwoju Szkolnictwa Wyższego do 2020 r. Polsce. Był ekspertem UNDP i Banku Światowego, jest autorem licznych opracowań i ekspertyz dla centralnej i regionalnej administracji publicznej dotyczących strategicznego zarządzania rozwojem, ewaluacji i analiz polityk publicznych oraz polityki rynku pracy i szkolnictwa wyższego. Członek i ostatni przewodniczący Komitetu Polityki Naukowej w kadencji 2014-2016.

Piotr Piasecki

Prezes Polskiej Izby Firm Szkoleniowych

Ekspert ds. rozwoju organizacji, przywództwa i zarządzania. Posiada Międzynarodowy Certyfikat Konsultanta i Trenera Zarządzania. Ma za sobą wieloletnią praktykę menedżerską w biznesie. Był współtwórcą i wieloletnim prezesem zarządu Polskiej Izby Firm Szkoleniowych, członkiem zarządu Stowarzyszenia MATRIK oraz członkiem Rady Krajowej Izby Gospodarczej. Zasiadał w kapitule programowej konkursu „Inwestor w kapitał ludzki” oraz był członkiem rady programowej i publicystą kwartalnika Europejski Doradca Samorządowy. Współpracował, m.in. z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego, MEN i  Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości. Uczestniczył w pracach Międzyresortowego Zespołu ds. Uczenia się przez całe życie. Aktualnie pracuje jako konsultant zarządzania oraz doradca, trener i coach kadry menedżerskiej. Wyspecjalizował się we wspomaganiu organizacji w przeprowadzaniu głębokich zmian na poziomie zarządzania strategicznego i kultury organizacyjnej. Zrealizował szereg projektów, m.in. w zakresie zarządzania zmianą, doskonalenia umiejętności menedżerskich i przywódczych, budowania zespołów. Korzysta z wielu (w tym autorskich) narzędzi i metod autodiagnozy, wyznaczania celów i wdrażania zmian. Stosuje kreatywne metody grupowego i indywidualnego rozwiązywania problemów oraz metodę uczenia się przez działanie (Action Learning). Jest wykładowcą i konsultantem Harvard Business Review Polska (ICAN INSTITUTE).  Czynnie zajmuje się popularyzacją idei uczenia się przez całe życie i rozwoju kapitału intelektualnego. Zrealizował kilka projektów badawczych i popularyzatorskich w tym zakresie.

Bożena Ziemniewicz

Wiceprzewodnicząca Rady Gospodarczej Województwa Łódzkiego

Ekonomistka, przedsiębiorca,  menedżer, absolwentka Akademii Dyplomacji, coach, NLP Practitioner. Ekspert ds. przedsiębiorców Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Członek Kapituły Certyfikacji Menedżerów. Samorządowiec – radna IV i V kadencji Sejmiku Województwa Łódzkiego, działacz gospodarczy na rzecz rozwoju regionu i kraju, członek Zarządu Łódzkiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Działa społecznie na rzecz przedsiębiorców i rozwoju samorządu gospodarczego – jest wiceprezesem Łódzkiej Izby Przemysłowo-Handlowej i członkinią Zarządu Stowarzyszenia Właścicieli, Prezesów i Dyrektorów Firm - Klub 500-Łódź.  Jest również mocno zaangażowana w działania na rzecz kobiet – propaguje szczególnie przedsiębiorczość (Międzynarodowe Forum Kobiet przy SGH, Stowarzyszenie Kongres Kobiet, Stowarzyszenie Właścicielek Firm). Uzyskała tytuł „Ambasadorka Przedsiębiorczości Kobiet”. Społecznik – Prezes Stowarzyszenia Lifelong Learning. Prowadzi Łódzki Salon Gospodarczy, integrujący ekonomistów teoretyków i praktyków, świat nauki ze światem biznesu i samorządu terytorialnego. Zaangażowana w kwestie adaptacyjności kapitału ludzkiego – uczestniczyła w pracach zespołu ds. uproszczeń POKL w MRR (2009-2011), Krajowej Sieci Tematycznej w dwóch obszarach: Nauka i szkolnictwo wyższe oraz Adaptacyjność (2009-2011), Regionalnej Sieci Tematycznej WŁ (2011-2014), Zespołu ds. Rejestru Usług Rozwojowych w PARP (2013-2014), Grupy Roboczej ds. RPO WŁ na l. 2014-2020, a obecnie - Komitetu Monitorującego RPO WŁ na l. 2014-2020 (z ramienia Krajowej Izby Gospodarczej). Członkini Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia w l. 2013-2014, obecnie uczestniczy w pracy Rady Rynku Pracy jako obserwator.

Jacek Żakowski

(Ur. 1957 r.), publicysta Polityki, komentator Gazety Wyborczej i Wirtualnej Polski, kierownik Katedry Dziennikarstwa Collegium Civitas, prowadzący piątkowych „Poranków TOK FM” i poniedziałkowego „dziejesienazywo” w wp.pl, Autor kilkunastu książek i programów telewizyjnych. Redaktor raportu „Reforma Kulturowa” (2015 – dostępny na stronie KIG, PTE oraz w audioteka.pl). Dziennikarz Roku 1997. Laureat, m.in. Superwiktora, dwóch Wiktorów, nagrody PEN Clubu, nagrody im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, Neonu Festiwalu Malta. Członek Towarzystwa Dziennikarskiego, Rady Funduszu Mediów i Komitetu Etyki w Nauce PAN, Rady Naukowej Wydawnictwa Naukowego DSW.
   

Współorganizatorzy

 

 

Główny Partner Merytoryczny

Patroni i Partnerzy

                                                           
   

 

Sponsorzy

 


 

Patroni medialni

 

Prezentacje do pobrania >>

 


Aktualności

II Ogólnopolski Kongres Edukacji Pozaformalnej za nami! W Łodzi w gmachu Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego spotkało się 350 właścicieli, menedżerów i przedstawicieli branży szkoleniowej, a także zaproszeni goście, partnerzy, sponsorzy, wystawcy i przedstawiciele mediów. Zapraszamy do pobrania prezentacji z Kongresu, niebawem udostępnimy kolejne interesujące materiały.

 

Do pobrania