SESJE I - III

prof. dr hab. inż. Andrzej Kraśniewski

Sekretarz Generalny Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich / Politechnika Warszawska Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Przewodniczący Komisji ds. Kształcenia na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej; pełnomocnik Rektora PW ds. wdrażania Procesu Bolońskiego i studiów doktoranckich; Sekretarz Generalny Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (od 1999 r.); członek Zespołu Ekspertów Bolońskich (do grudnia 2013 r.); członek zespołu opracowującego „Strategię rozwoju szkolnictwa wyższego 2010-2020: projekt środowiskowy”, współtwórca projektu Krajowych Ram Kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego, autor ok. 130 prac publikacji w dziedzinie inżynierii komputerowej oraz ok. 55 publikacji – w większości zagranicznych - na temat różnych aspektów szkolnictwa wyższego.

Katarzyna Trawińska-Konador

​Lider Zespołu ds. badań i analiz KRK w Instytucie Badań Edukacyjnych

Absolwentka germanistyki i niderlandystyki na Uniwersytecie Warszawskim. Część studiów odbyła na belgijskim Uniwersytecie w Leuven, na Freie Universitaet w Berlinie i na Uniwersytecie Wiedeńskim. Ukończyła także Podyplomowe Studium Europejskie w Szkole Głównej Handlowej oraz kurs kwalifikacyjny dla kadry kierowniczej z zakresu zarządzania oświatą w Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie. Doświadczenie zawodowe w branży edukacyjnej zdobywała piastując funkcje Dyrektora ds. Dydaktycznych w niepublicznych placówkach edukacyjnych kształcących ustawicznie. Główne obszary zainteresowania w pracy zawodowej to m.in. kształcenie i szkolenie zawodowe, kształcenie ustawiczne, nieformalne i pozaformalne, nauczanie na odległość. Obecnie związana z Instytutem Badań Edukacyjnych w projekcie poświęconym Polskiej Ramie Kwalifikacji jako lider zadania oraz jako badacz w Zespole Ekonomii i Rynku Pracy.

Andrzej Lech

Ekspert Polskiej Izby Firm Szkoleniowych

Organizator i nieprzerwanie przez 25 lat, do 2016 roku prezes Zarządu Warszawskiego Instytutu Bankowości, instytucji szkoleniowo-doradczej  na rzecz sektora usług finansowych. Współzałożyciel, członek Zarządu i Rady PIFS, w latach 2011-2014 jej przewodniczący, członek Zarządu Fundacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Wcześniej m.in. w zarządzie BGK i dyrektor Departamentu MŚP w ówczesnym Ministerstwie Przemysłu. Ekspert i koordynator projektów krajowych i międzynarodowych dotyczących kwalifikacji zawodowych, certyfikacji i standardów zawodowych, głównie w obszarze specjalności rynku usług finansowych. Zaangażowany w proces konsultacji społecznych i projekty  wdrażające Polską Ramę Kwalifikacji, szczególnie projekt utworzenia pierwszej sektorowej ramy kwalifikacji – dla sektora bankowego – SRKB. Aktywnie uczestniczył w procesie konsultacji ostatecznego kształtu ustawy o ZSK.

Mariola Szymańska-Koszczyc

​Wiceprezes Warszawskiego Instytutu Bankowego

Posiada dyplom magistra Uniwersytetu Warszawskiego oraz dyplomy studiów podyplomowych z Pacific Coast Banking School, Universytetu w Waszyngtonie, Seatle, ze Szkoły Głównej Handlowej oraz Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej w Warszawie.
Rozpoczęła swoją zawodową karierę w Ministerstwie Finansów. Następnie przeszła na drugą stronę ulicy Świętokrzyskiej do Nadzoru Bankowego, NBP. Stąd została zaproszona do projektu utworzenia Warszawskiego Instytutu Bankowości, gdzie pracuje do dziś jako Wiceprezes Zarządu. Pełniła rolę Wiceprezesa European Bank and Financial Training Network oraz Przewodniczącej Komitetu Akredytacyjnego EBTN. Od czerwca 2009 roku Prezes EFPA Polska, Dyrektor w Radzie Dyrektorów EFPA Europa. Od 2014 roku ponownie Wiceprezes EBTN. Od 6 lat zaangażowania w opracowanie i wprowadzenie na polski rynek profesjonalnego standardu zawodowego dla doradców finansowych i budowę społeczności certyfikowanych doradców finansowych EFPA. Była kierownikiem merytorycznym projektu opracowania Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla Sektora Bankowego w Polsce.

Anna Świebocka-Nerkowska

Dyrektor Departamentu Rozwoju Kapitału Ludzkiego PARP

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończyła „Studium Integracji Europejskiej” w Krajowej Szkole Administracji Publicznej we współpracy z Ecole Nationale d’Administration we Francji. Odbyła staże w Ministerstwie Przemysłu i Handlu Wielkiej Brytanii w Londynie, w Komisji Europejskiej w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej w Brukseli, a także w Japońskiej Agencji Współpracy Międzynarodowej w sekcji Polityki wobec Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Od 1998 r. pracowała w Departamencie Koordynacji i Monitorowania Pomocy Zagranicznej w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej. Odpowiedzialna była za programowanie PHARE Spójność Społeczna i Gospodarcza. Od 2003 r. zajmowała stanowisko Zastępcy Dyrektora Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej gdzie była odpowiedzialna za koordynację działań finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Od 2006 r. pełni funkcję Dyrektora Departamentu Rozwoju Kapitału Ludzkiego w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Odpowiedzialna za wdrażanie projektów systemowych PARP służących podnoszeniu adaptacyjności kadr przedsiębiorstw oraz podnoszeniu jakości usług rozwojowych świadczonych przedsiębiorcom i pracownikom. Prywatnie dumna mama Marysi i Marty.

Agata Poczmańska

Starszy Specjalista ds. badań i analiz, Instytut Badań Edukacyjnych (IBE)

Agata Poczmańska pracuje w IBE nad Zintegrowanym Systemem Kwalifikacji od 2014 r. Pracowała m.in. nad projektowaniem podejścia do opisywania kwalifikacji i formułowania efektów uczenia się. Brała udział w pracach pilotażowych nad opisem ponad 40 kwalifikacji, współpracując z grupami ekspertów branżowych. Prowadziła analizy w obszarze zagranicznych systemów kwalifikacji, w tym podejść do formułowania efektów uczenia się m.in. we Francji, Finlandii i Szkocji. Jako ekspert i badacz bierze udział w międzynarodowych projektach dotyczących ram kwalifikacji. Wcześniej doświadczenie zdobywała w Europejskim Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop), gdzie prowadziła analizy dotyczące kwalifikacji międzynarodowych. Przez trzy poprzedzające lata pracowała w Związku Rzemiosła Polskiego w Zespole Koordynacji Spraw Europejskich. Jest absolwentką Europeistyki na Uniwersytecie Warszawskim.

Piotr W.Wiśniewski

Trener biznesu, konsultant

Specjalista w zakresie zarządzania i  komunikacji społecznej, oraz  rozwoju umiejętności trenerskich i jakości usług rozwojowych.  Prakseolog. Absolwent  Wydziału  Zarządzania  Uniwersytetu  Warszawskiego. Studia podyplomowe:  Institut  International  d'Administration  Public  w  Paryżu,  School  of  Business  Univercity  of  Wisconsin - Madison. Karierę zawodową rozpoczynał jako pracownik naukowy. Potem pracował na stanowiskach kierowniczych w kilku firmach handlowych i usługowych. Łączy dorobek naukowy z praktycznym doświadczeniem biznesowym, jako konsultant i trener. Swoje doświadczenie czerpie z bardzo różnych branż i kultur organizacyjnych. Od ponad 20 lat trener biznesu. Posiada duże doświadczenie praktyczne w prowadzeniu zajęć dydaktycznych oraz działalności doradczej w tym  metodami uczestniczącymi, jak również projektowaniu, przygotowywaniu i organizowaniu takich typów działalności. Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu firmami doradczo–szkoleniowymi. Autor szeregu publikacji i ekspertyz, oraz opracowań i publikacji popularnonaukowych z zakresu organizacji i zarządzania, komunikacji i negocjacji, oraz psychodydaktyki dorosłych. Był członkiem Rady i Zarządu PIFS. Aktywnie działa w Komisji Jakości, współtwórca słownika pojęć szkoleniowych i SUS. Konsultant KRK.

Wallis Goelen-Vandebrock  

Kierownik w Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego Komisji Europejskiej

Dołączyła do Komisji Europejskiej (KE) we wrześniu 1989 r., wcześniej pracowała we Francuskiej Administracji Narodowej. W styczniu 2002 roku rozpoczęła pracę w Dyrekcji Generalnej ds. zatrudnienia i spraw społecznych KE. W latach 2002 – 2007 była Kierownikiem Jednostki odpowiedzialnej za zarządzanie Europejskim Rokiem Osób Niepełnosprawnych 2003 oraz za stworzenie Strategii UE o niepełnosprawności. Była głównym negocjatorem Komisji Europejskiej podczas finalizacji Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. W 2008 roku została Kierownikiem Działu ds. służb zatrudnienia i mobilności pracowników. Zarządzała również jednostką odpowiedzialną za programy „Nowe umiejętności w nowej pracy”, „Adaptacja do zmian”, „Odpowiedzialności społeczna przedsiębiorstw” i Europejski Funduszu Dostosowania do Globalizacji. W styczniu 2013 roku została Kierownikiem jednostki ds. umiejętności, służb zatrudnienia i mobilności, gdzie odpowiadała za rozwój europejskiego rynku pracy i zapewnienie dostępu do nowych możliwości zatrudnienia. Prowadziła przygotowanie wniosków legislacyjnych dla dalszej integracji rynku pracy (EURES), projektowała  i wprowadzała do realizacji program „Twoja Pierwsza Praca z EURES” i ustanowiła Europejską Sieci Szefów Publicznych Służb Zatrudnienia. Obecnie jest kierownikiem jednostki ds. Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce, Czechach i Słowacji.

Wojciech Szajnar

Dyrektor Departamentu Wsparcia Projektów Szkoleniowych PARP

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, Szkoły Głównej Handlowej oraz Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. Od początku swojej kariery zawodowej związany z funduszami europejskimi. W Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości  pracuje od 11 lat, od 2008 r. pełni funkcję Dyrektora Departamentu Wsparcia Projektów Szkoleniowych. Odpowiedzialny za nadzorowanie programowania i wdrażania projektów dot. rozwoju kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach oraz tworzenie strategii i planów działania Agencji w tym obszarze.

Prof. dr hab. Marek Szopa

Pracownik naukowo dydaktyczny Uniwersytetu Śląskiego. Partner Zarządzający  firmy szkoleniowo-doradczej EXBIS Eksperci Biznesmenom. Członek Rady PIFS.

Ekspert ds. negocjacji i podejmowania decyzji. Propaguje oparte na dowodach podejście do rozwoju organizacji i zarządzania. Jego doświadczenia to kilka tysięcy godzin usług rozwojowych (przygotowywał polskich negocjatorów do rozmów akcesyjnych z UE). Przewodniczący Rady Naukowej kierunku ekonofizyka na Uniwersytecie Śląskim i Rady Naukowej Instytutu Negocjacji. Wykładowca i autor programów dla kilkunastu szkół i uczelni. Pracował na uniwersytetach w Kolonii i Leuven, współpracownik kilku zachodnich firm konsultingowych. Autor ponad 70 publikacji naukowych, podręczników m. in. z teorii gier i negocjacji oraz artykułów popularnych. Prowadził wiele wykładów w środowiskach uczniów studentów i pracowników. Jego wykłady na YT mają ponad 200 tysięcy wyświetleń. Zapraszany na międzynarodowe i krajowe konferencje poświęcone zastosowaniom teorii gier i nowym ideom w zarządzaniu.

Marcin Szopa

Dyrektor w Dekra Certification Sp. z o.o.

Absolwent Wydziału Fizyki na Uniwersytecie Śląskim - kierunek: „Fizyka teoretyczna cząstek elementarnych”. Ukończył również Podyplomowe Studia „Menedżer Jakości” na Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Od 2005 roku związany z międzynarodową jednostką certyfikującą DEKRA Certification, gdzie pracuje jako Dyrektor Sprzedaży w obszarze Business Assurance, w tym m.in. certyfikacji systemów zarządzania i szkoleń. Jest jednym z uczestników międzynarodowego programu DEKRA General Management Training. Specjalista w obszarze potwierdzania zgodności, auditów oraz badań i certyfikacji. W ramach DEKRA od 5 lat buduje pozycję firmy także na rynku szkoleń oraz potwierdzania i rozwoju kompetencji. Prywatnie zapalony żeglarz, fan gier komputerowych oraz gitarzysta.

Krzysztof Prystupa

Prezes Zarządu Stowarzyszenia Konsultantów i Trenerów Zarządzania Matrik

Drugą kadencję - Prezes Zarządu Stowarzyszenia Konsultantów i Trenerów Zrządzania „MATRIK”; właściciel firmy szkoleniowej ViaMowa, specjalizującej się w szkoleniach mentorialach i treningach indywidualnych z komunikacji, wystąpień publicznych, dykcji i emisji głosu w mówieniu. Posiada Międzynarodowy Certyfikat Trenera Zarządzania MATRIK. Z wykształcenia aktor i logopeda medialny. Pracował, a obecnie współpracuje z Teatrem Groteska w Krakowie oraz Teatrem Odwróconym. Wykłada na kierunku logopedia w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Ukończył Szkołę Mentorów prowadzoną przez Collegium Vratislaviense.
Z ramienia zarządu w Stowarzyszeniu MATRIK odpowiada za proces Certyfikacji Trenerów i. Działa na rzecz popularyzowania standardów jakościowych uczestnicząc w konsultacjach społecznych oraz uczestnicząc w pracach nad standardami jakościowymi w Związku Pracodawców Usług Rozwojowych i Szkoleniowych „Lewiatan”.
Uważa, że miarą dobrego trenera są rezultaty osiągane przez uczestników szkoleń. Dlatego dobry mentor twierdzi, że dobry trener ma do zrealizowania trzy zadania:
1.    Zdiagnozować i rozpoznać właściwe potrzeby/przyczyny.
2.    Rozumieć, że taka potrzeba/przyczyna może się pojawiać.
3.    Trafnie i możliwie najkrótszą drogą prowadzić do rozwoju/zmiany.

Paweł Kopijer

Przewodniczący Rady Programowej Polish Society for Training and Development

Absolwent studiów MBA (Thames Valley University, London). Posiada amerykańskie certyfikaty Modelu ROI™, J.J.Phillips, ROI Institute oraz metodologii Human Performance Improvement, ASTD. Certyfikowany Coach LMI™, Paula J. Meyera. Ponad 20-letnie doświadczenia menedżerskie i biznesowe zdobywał, jako Prezes 2C Dom Brokerski Rynku Szkoleń, Prezes polskiego oddziału American Society for Training and Development, Wiceprezes polskiego oddziału International Institute of Coaching, Dyrektor Zarządzający Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami, Project Manager Misji Studyjnych w renomowanych przedsiębiorstwach w Anglii, Francji Niemczech, Holandii i Belgii, organizowanych przez Ministerstwo Przemysłu, Handlu i Finansów oraz udziałowiec i menedżer różnych firm szkoleniowych i doradczych. Doświadczenie w HR zdobywał, jako specjalista ds. szkoleń w centralnym zarządzie Poczty Polskiej oraz HR Manager w KOMA S.A. Doświadczenie w szkoleniu trenerów i działów HR to m.in. Inwestycja w Kadry (2000 przeszkolonych trenerów), program certyfikacyjny Profesjonalny Menedżer Szkoleń (ponad 150 absolwentów z działów HR), Akademia Mistrzów Treningu (ponad 120 trenerów w ramach działania 2.2.2.) oraz kilkanaście szkoleń dedykowanych trenerom wewnętrznym i z firm szkoleniowych. Członek i inicjator gremiów eksperckich: Rada Programowa Serwisu HR, kapituła konkursu na „Menedżera Szkoleń Roku”, kapituła konkursu „Organizator Szkoleń Najwyższej Jakości”, autor wielu publikacji i opracowań o tematyce zarządzania ludźmi (Home & Market, Serwis HR, Personel i Zarządzanie, Personel Plus, magazyn HR Leader, magazyn Benefit, Vademecum Szkoleń, Gazeta Prawna, Rzeczpospolita, CH Beck). Obecnie prezes 2C Consulting (wdrażającej model szacowania ROI), wiceprezes Klastra HRD i kierownik ogólnopolskiego Badania Benchmarków Efektywności Polityki Szkoleniowej, członek komisji rewizyjnej Stowarzyszenia Polish Society for Training and Development. Wykładowca na takich uczelniach jak SWPS, WSPiZ im. Koźmińskiego, Politechnika Warszawska, Politechnika Gdańska, WSE im Tischnera w Krakowie, WSB we Wrocławiu. Autor Modelu SEB/SEA© (narzędzie usprawniania procesów szkoleniowych i oceny efektywności), Autor ksiązki wydanej przez SWPS Academica pt. „Kompendium Zarządzania Szkoleniami – praktyczny przewodnik po inwestycjach w rentowność kapitału kompetencyjnego”

Elżbieta Błaszkiewicz

Menedżer ds. portfolio kwalifikacyjnego i egzaminacyjnego
Pearson Central and Eastern Europe Pearson Central Europe sp. z o.o.

Absolwentka wydziału Zarządzania oraz programu Executive MBA Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Ma doświadczenie zawodowe w branży nowoczesnych technologii oraz edukacji. Zajmowała się wdrażaniem i rozwijaniem nowych biznesów. Opracowywała i wdrażała strategie sprzedaży, doskonaliła procesy biznesowe. Ma wieloletnie doświadczenie menedżerskie w zarządzaniu portfelem produktów, złożonymi projektami biznesowymi oraz w planowaniu strategicznym. Aktualnie zarządza grupą produktową obejmującą kwalifikacje zawodowe oraz językowe i nowe rozwiązania w firmie Pearson Central Europe.

Jacek Pająk

Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie

Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie – instytucji Województwa Małopolskiego, która wypracowała i wdraża rozwiązania związane z rozwojem uczenia przez całe życie oraz jakością usług edukacyjno-szkoleniowych, w tym głównie znaku jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych. Wieloletni samorządowiec. Radny powiatu bocheńskiego. Zaangażowany w sprawy społeczne i gospodarcze regionu Małopolski. W latach 2006 – 2014 Starosta powiatu bocheńskiego. Członek Rad Programowych: Wojewódzkiej Rady Programowej Ochotniczych Hufców Pracy w Małopolsce, Małopolskiej Rady ds. Społeczeństwa Informacyjnego. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wydział Prawa i Administracji. Kierunek Politologia. Promotor inicjatyw służących rozwojowi przedsiębiorczości w Małopolsce. Pasjonat niestandardowych form promocji.

Radosław Panas

Prezes Fundacji VCC

Absolwent Politechniki Lubelskiej wydziałów Zarządzania i Podstaw Techniki oraz Elektroniki i Informatyki. Pełni funkcję Prezesa Zarządu Fundacji VCC z siedzibą w Lublinie, działającej na terenie całego kraju w obszarze wspierania kształcenia zawodowego. Fundacja realizuje swoje cele statutowe w ramach opracowanego Systemu Edukacyjno-Walidacyjnego z szeroko pojętego zakresu kształcenia zawodowego. osiada blisko 15-letnie doświadczenie zdobyte na rynku szkoleniowym, początkowo w roli trenera, a od ponad 10 lat pełniąc funkcje zarządcze w firmach szkoleniowych, gdzie nadzorował i odpowiadał za realizację projektów edukacyjnych z obszarów zawodowych z rynku komercyjnego oraz projektów dofinansowanych z funduszy unijnych. W ciągu 10 lat  był odpowiedzialny za nadzór i realizację procesu szkoleń dla około 35 000 osób w ramach kilkuset projektów z obszaru edukacji dla szkół, uczelni, osób dorosłych (bezrobotnych i pracujących), przedsiębiorców i urzędów. Związany z nowoczesną edukacją odpowiedzialny za opracowanie i wdrożenie multimedialnych nowatorskich rozwiązań edukacyjnych zarówno w formie e-learningu, blended learningu oraz narzędzi wspierających badanie bilansu kompetencji. Posiada szeroką wiedzę na temat europejskiej polityki edukacyjnej oraz współpracy edukacji z sektorem biznesu.

Jacek Jakubowski

Grupa TROP

Psycholog, trener, coach. Superwizor rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych. Członek Klubu Innowatorów ASHOKA, Prezes Powszechnej Akademii Młodzieży, członek Zarządu stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych. Realizuje programy rozwoju dla organizacji pozarządowych, korporacji, średnich i małych firm, środowisk lokalnych.
Zajmuje się projektami, których wspólną cechą jest budowanie współpracy opartej na empatii i osobowych relacjach międzyludzkich.

Sławomir Łais 

Prezes zarządu OSI CompuTrain, członek Rady Polskiej Izby Firm Szkoleniowych

Od ponad dwudziestu lat zajmuje się zawodowo uczeniem osób dorosłych i stosowaniem technologii informatycznych. Projektant rozwiązań technologicznych e-learning oraz blended learning z wykorzystaniem różnych podejść do uczenia, m.in. gryfikacji, social learning, personal learning environment. Przewodniczący Komisji ds. E-learningu działającej przy Polskiej Izbie Firm Szkoleniowych. Współzałożyciel XY Learning Team. Jeden z twórców Learning Battle Cards – podejścia grywalizującego proces projektowania procesów rozwojowych, współautor książki opisującej to podejście.
Doradca i ekspert w wielu projektach, prelegent i popularyzator. Współautor badań LPES „Learning Problems – e-solutions” dotyczących realiów e-learningu w dużych firmach. Autor bloga praktykatrenera.pl. Obserwator i entuzjasta zmian cywilizacyjnych. Poszukiwacz koncepcji i podejść dotyczących rozwoju człowieka i nadążających za zmianami świata oraz potrzebami nowych pokoleń.

Paweł Sopkowski

Prezes Zarządu CoachWise S.A., Partner Zarządzający Coaching Center

Rozwojem ludzi i organizacji zajmuje się od 1993 r. Twórca i lider CoachWise.Org – międzynarodowego aliansu szkół i firm wyspecjalizowanych w coachingu, mentoringu i przywództwie opierającego swoją działalność o międzynarodowe standardy International Coach Federation oraz International Mentoring Association. Międzynarodowy certyfikowany Coach, Senior Trener i Mentor Coach CoachWise™, członek założyciel International Coach Federation Polska, członek sekcji coachingu w PIFS. Executive coach - ponad 2000 godzin pracy indywidualnej i z zespołami. Ukończył trzy szkoły coachingu: CoachWise, Co-Active Coaching (CTI) oraz Future Achievement. Strateg i ekspert we wdrażaniu złożonych programów coachingowych i mentoringowych w dużych organizacjach.  W Coaching Center odpowiada za rozwój wizji i strategii, współpracę międzynarodową oraz innowacyjność. Zaangażowany  w działalność społeczną - od 2008 r. wspiera młodych przedsiębiorców w ramach Ogólnopolskiego Programu Mentoringowego pod auspicjami księcia Karola „Youth Business Poland”. Udostępnił  ponadto akredytowaną edukację coachingową pracownikom społecznym w ramach „Programu Stypendyjnego”.

dr Barbara Worek

Zakład Socjologii Gospodarki, Edukacji i Metod Badań Społecznych Instytutu Socjologii UJ

Adiunkt w Zakładzie Socjologii Gospodarki, Edukacji i Metod Badań Społecznych Instytutu Socjologii UJ. Doświadczenia badawcze zdobywała uczestnicząc w polskich i międzynarodowych projektach badawczych dotyczących wykluczenia społecznego, rynku pracy i uczenia się przez całe życie. Autorka i współautorka publikacji dotyczących rynku pracy i edukacji oraz licznych raportów badawczych. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnień rozwoju kapitału ludzkiego i uczenia się przez całe życie, analizy polityk publicznych oraz metodologii badań jakościowych.

dr Krzysztof Symela

Kierownik Ośrodka Pedagogiki Pracy Innowacyjnej Gospodarki w ITeE-PIB


Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki oraz inżynier mechanik. Autor licznych publikacji krajowych i zagranicznych. Działalność naukową prowadzi w Instytucie Technologii Eksploatacji – Państwowym Instytucie Badawczym w Radomiu, gdzie pełni funkcję Kierownika Ośrodka Pedagogiki Pracy Innowacyjnej Gospodarki. Prowadzi badania zawodoznacze, realizuje projekty europejskie Leonardo Da Vinci i Erasmus Plus. Jest współtwórcą metodologii opracowywania standardów kompetencji zawodowych oraz opracowań metodycznych w zakresie rozwoju szkoleń modułowych dla rynku pracy (m.in.: „The principles of implementation and evaluation of modular programmes in training of adults”, „Poradnik metodyczny dla autorów modułowych programów szkolenia zawodowego). Jest ekspertem i trenerem kształcenia i szkolenia zawodowego w systemie modułowym oraz pełni funkcję Przewodniczącego Polskiej Sieci Kształcenia Modułowego. W latach 2008-2009 był Dyrektorem Departamentu Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w MEN. Jest Redaktorem Tematycznym czasopisma Edukacja Ustawiczna Dorosłych (Polish Jurnal of Continiuing Education).

Stanisław Drzażdżewski

Departament Strategii i Współpracy Międzynarodowej MEN

Radca generalny w Departamencie Strategii i Współpracy Międzynarodowej MEN. Do jego zakresu działania samodzielnym stanowisku do spraw odnoszenia polskiej i europejskiej polityki edukacyjnej należy koordynacja spraw dotyczących polityki na rzecz uczenia się przez całe życie, w tym w szczególności na rzecz uczenia się dorosłych oraz monitorowanie wdrażania w Polsce celów strategicznej współpracy europejskiej w dziedzinie kształcenia i szkolenia. W ramach tego koordynował prace redakcyjne nad raportami z osiągania w Polsce celów współpracy europejskiej w edukacji oraz nad dokumentem rządowym „Perspektywa uczenia się przez całe życie”, którego przyjęcie było jednym z warunków wstępnych uzyskania wsparcia w zakresie edukacji z funduszy europejskich w aktualnej perspektywie finansowej UE. Obecnie koordynuje monitorowanie polityki na rzecz uczenia się przez całe życie  oraz uczestniczy we współpracy europejskiej na rzecz uczenia się dorosłych, w tym w grupie ekspertów do spraw uczenia się dorosłych oraz w grupie krajowych koordynatorów wdrażania europejskiej agendy na rzecz uczenia się dorosłych.

Andrzej Kaczorowski

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi

Kieruje Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi. Ukończył studia wyższe na Uniwersytecie Warszawskim oraz studia podyplomowe w zakresie organizacji pomocy społecznej   na Uniwersytecie Łódzkim. Jako dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy realizuje działania na rzecz promocji zatrudnienia w regionie. Koordynuje wdrażanie funduszy europejskich wspierających osoby w trudnej sytuacji na rynku pracy i zagrożone wykluczeniem społecznym. Współpracuje  z przedsiębiorcami i organizacjami pozarządowymi. Od wielu lat jest silnie zaangażowany  w działania społeczne i pomaga rozwiązywać problemy łódzkich rodzin najbardziej potrzebujących wsparcia. Aktywny i doświadczony samorządowiec. Radny Rady Miejskiej i Rady Osiedla.

dr inż. Jacek Pulwarski

Polskie Towarzystwo Informatyczne 

Informatyk i ekonomista, w Polskim Towarzystwie Informatycznym od 3,5 lat pełni funkcję Ogólnopolskiego Koordynatora ECDL (Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych). Jest wykładowcą w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie oraz prodziekanem ds. kierunku Informatyka na Wydziale Menedżerskim tej samej uczelni. Był ekspertem w projekcie Krajowych Ram Kwalifikacji. Jest członkiem Rady Programowej Klubu CIO (Klub Menedżerów Informatyki).
Doktor nauk ekonomicznych, inżynier-organizator przemysłu w specjalności Systemy Informacyjne Zarządzania, absolwent Politechniki Warszawskiej oraz studiów podyplomowych „Pieniądz i Bankowość” na Uniwersytecie Warszawskim, doktoryzował się na Politechnice Wrocławskiej.
Wiele lat pracował jako dyrektor IT, m.in. w Banku PKO BP SA, Raiffeisen Banku, Polskiej Agencji Prasowej i PP Porty Lotnicze. Pełnił funkcję Financial Services Sector Principal w IBM Polska i Dyrektora Konsultingu w CGI Polska. Przez 15 lat był pracownikiem Instytutu Organizacji Przemysłu Maszynowego, w tym jako Kierownik Zakładu Zastosowań Informatyki i Generalny Projektant Resortowego Systemu Informatycznego. Jest autorem wielu artykułów na tematy związane z informatyką w zarządzaniu i z zarządzaniem informatyką.

Andrzej Piłat

Prezes Zarządu Związku Zakładów Doskonalenia Zawodowego

Wiceprezes Krajowej Izby Gospodarczej, Przewodniczący Naczelnej Rady Zatrudnienia, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury [23.10.2001-13.07.2004], Poseł na Sejm IV kadencji z listy Sojuszu Lewicy Demokratycznej - Unii Pracy, okręg nr 16 (Płock), członek Sejmowej Komisji Pracy i Polityki Społecznej w Sejmie III kadencji, członek Sejmowej Komisji Sportu i Turystyki w Sejmie III kadencji, Poseł na Sejm III kadencji, były Minister Członek Rady Ministrów w rządzie koalicji SLD-PSL [1997], Pełnomocnik Rządu ds. usuwania skutków powodzi [1997], Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w rządzie koalicji SLD-PSL [1997], Członek Rady Założycielskiej Wyższej Szkoły Handlu i Finansów Międzynarodowych w Warszawie [1997], Prezes Krajowej Federacji 'Sport dla Wszystkich' [1997-2001], były Prezes Krajowego Urzędu Pracy [07.1995-15.10.1997], członek Senatu Wyższej Szkoły Menadżerskiej Stowarzyszenia Inicjatyw Gospodarczych w Warszawie [1995-1999], Członek Rady Fundacji Rozwoju Rynku Usługowego w Polsce [1995), członek Rady Nadzorczej Banku Inicjatyw Sołeczno-Ekonomicznych [1994-1997]. Autor licznych publikacji i artykułów dotyczących prawa pracy, zwalczania bezrobocia i szkolenia kadr; w 2000 r. ukończył kurs 'Europa der Regionen' zorganizowany przez Eropaische Staatsburger Akademie; w 1999 r. ukończył kurs 'Europa bez granic' organizowany rzez organizacje pozarządowe RFN i Szwecji; w 1985 r. otrzymał złoty medal za Zasługi dla Obronności Kraju; w 1984 r. otrzymał Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski; w 1979 r. otrzymał Odznakę Zasłużony dla Kultury Fizycznej i Turystyki; absolwent Wydziału Ekonomicznego Wyższej Szkoły Nauk Społecznych w Warszawie - rocznik 1978.

Jarosław Ubysz

Doradca Zarządu, Altkom Akademia SA

Związany z rynkiem informatycznym od lat 70-tych, jeden z twórców krajowej edukacji informatycznej. Jest również jednym z założycieli i współwłaścicielem Altkom Akademii. Prelegent na wielu krajowych i zagranicznych konferencjach. Autor licznych publikacji w prasie branżowej i w tytułach poświęconych tematyce gospodarczej, szczególnie rynku nowych technologii i teorii zarządzania.

Współorganizatorzy

 

 

Główny Partner Merytoryczny

Patroni i Partnerzy

                                                           
   

 

Sponsorzy

 


 

Patroni medialni

 

Prezentacje do pobrania >>

 


Aktualności

II Ogólnopolski Kongres Edukacji Pozaformalnej za nami! W Łodzi w gmachu Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego spotkało się 350 właścicieli, menedżerów i przedstawicieli branży szkoleniowej, a także zaproszeni goście, partnerzy, sponsorzy, wystawcy i przedstawiciele mediów. Zapraszamy do pobrania prezentacji z Kongresu, niebawem udostępnimy kolejne interesujące materiały.

 

Do pobrania