PATRONI I PARTNERZY:

Ministerstwo Rozwoju

Ministerstwo Rozwoju odpowiada m.in. za realizację strategii rozwoju społeczno-gospodarczego, politykę gospodarczą i zarządza systemem wdrażania Funduszy Europejskich. Do szczegółowych zadań ministerstwa należą sprawy z zakresu działów rozwój regionalny i gospodarka.
Dział rozwój regionalny obejmuje m.in. programowanie i koordynację polityki rozwoju oraz zarządzanie systemem Funduszy Europejskich.
Do działu gospodarka należą natomiast: konkurencyjność gospodarki, współpraca gospodarcza z zagranicą, własność przemysłowa, innowacyjność, działalność gospodarcza, promocja polskiej gospodarki w kraju i za granicą oraz współpraca z organizacjami samorządu gospodarczego.
 
Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP)

Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) została utworzona przez polskie szkoły wyższe posiadające uprawnienia do nadawania stopnia doktora w co najmniej jednej dyscyplinie.  KRASP jest przedstawicielskim organem uczelni akademickich właściwym w zakresie szkolnictwa wyższego i nauki. Rektorzy zrzeszeni w KRASP mogą działać w ramach konferencji rektorów poszczególnych typów uczelni. Członkami KRASP są – obok uczelni publicznych – także akademickie uczelnie niepubliczne, a uczelnie nieakademickie (zawodowe) uprawnione do prowadzenia studiów magisterskich mogą ubiegać się o status uczelni stowarzyszonej. Konferencje zrzeszające uczelnie zawodowe mogą uzyskać status konferencji stowarzyszonej. Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich została powołana 7 czerwca 1997 r. przez rektorów 73 szkół wyższych – członków działających wówczas konferencji rektorów poszczególnych typów uczelni. Obecnie Konferencję tworzą rektorzy 107 szkół wyższych, w tym 11 uczelni niepublicznych. Ponadto, 10 szkół ma status uczelni stowarzyszonych, a Konferencja Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych (KRePSZ) ma status konferencji stowarzyszonej.
Celem KRASP jest inspirowanie i koordynowanie współdziałania uczelni członkowskich, a także reprezentowanie wspólnych interesów uczelni akademickich. Konferencja podejmuje działania prowadzące do stworzenia efektywnego i zintegrowanego systemu edukacji narodowej oraz działa na rzecz rozwoju szkolnictwa wyższego, nauki i kultury.
Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich stoi na straży tradycyjnych wartości akademickich, a w tym zasad etyki zawodowej, odpowiedzialności i konstytucyjnej zasady autonomii szkół wyższych, gwarantującej im prawo do określania własnego stanowiska we wszystkich sprawach, którymi zainteresowana jest społeczność akademicka. W szczególności, zgodnie z przepisami ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, KRASP:
 • występuje do organów władzy publicznej w istotnych sprawach szkolnictwa wyższego, nauki i kultury oraz w żywotnych sprawach środowiska akademickiego,
 • wyraża z własnej inicjatywy opinie i przedstawia wnioski w sprawach dotyczących szkolnictwa wyższego, nauki i kultury.
 
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
(PARP)

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową, która wspiera rozwój przedsiębiorczości w Polsce. PARP jest zaangażowana w realizację krajowych i międzynarodowych przedsięwzięć i projektów, finansowanych ze środków funduszy strukturalnych, budżetu państwa oraz programów Komisji Europejskiej.  Do 2015 r. Agencja była odpowiedzialna za realizację działań w ramach trzech programów operacyjnych: Innowacyjna Gospodarka, Kapitał Ludzki oraz Rozwój Polski Wschodniej, natomiast od 2014 r. wdraża działania z programów operacyjnych: Inteligentny Rozwój (PO IR), Polska Wschodnia (PO PW) oraz Wiedza, Edukacja i Rozwój (PO WER). PARP bierze aktywny udział w tworzeniu i efektywnym wdrażaniu polityki państwa m.in.w zakresie przedsiębiorczości i adaptacyjności kadr. Realizuje także działania informacyjne mające na celu zwiększenie zdolności przedsiębiorców i ich pracowników do zmian, wyposażenie ich w kompetencje umożliwiające trwały rozwój oraz efektywne wdrażanie innowacji.
 
W nowej perspektywie finansowej PARP jest odpowiedzialna m.in. za:
 • Uruchomienie ogólnopolskiego Rejestru Usług Rozwojowych, który zapewni powszechny dostęp do informacji na temat podmiotów świadczących usługi rozwojowe oraz ich oferty, tak aby każdy zainteresowany przedsiębiorca (instytucja) lub osoba dorosła mogła w sposób prosty i szybki wyszukać ofertę rozwojową dopasowaną do swoich potrzeb. Wykorzystanie Rejestru Usług Rozwojowych ułatwi potencjalnym użytkownikom (np. przedsiębiorcom) poszukiwanie oferty odpowiadającej na ich specyficzne potrzeby (więcej informacji na www.inwestycjawkadry.pl).
 • Uruchomienie Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji, stanowiącego narzędzie wspierające modernizację i projakościową zmianę systemu kwalifikacji nadawanych w drodze formalnej i pozaformalnej w Polsce oraz sprzyjające integracji różnych podsystemów kwalifikacji (usprawnienie procesów rekrutacji pracowników, ułatwienie mobilności pracowników na polskim i europejskim rynkach pracy, otworzenie nowych możliwości nabywania kwalifikacji niezależnie od tego gdzie, jak i kiedy nastąpiło osiągnięcie efektów uczenia się).
 • Kontynuację badania Bilans Kapitału Ludzkiego, najbardziej obszernego badania rynku pracy w Polsce dającego od 2010 r. szczegółowe informacje o zachodzących na nim zmianach, wspomagającego tworzenie instrumentów wsparcia, odpowiadających na konkretne potrzeby rynku pracy.
Ponadto PARP będzie organizowała prace Rady Programowej ds. Kompetencji, która będzie składała się z przedstawicieli kluczowych ministerstw, przedsiębiorców, uznanych autorytetów ze świata nauki. Zadaniem Rady będzie rekomendowanie rozwiązań pozwalających na włączenie i większy wpływ przedstawicieli firm na kształt edukacji. W 15 branżach będą funkcjonowały także Rady Sektorowe ds. Kompetencji, które będą gromadziły przedstawicieli przedsiębiorstw, edukacji i administracji. Celem ich prac będzie ocena luk kompetencyjnych w poszczególnych branżach i wypracowywanie systemowych rozwiązań, które zwiększą dopasowanie oferty edukacyjnej do potrzeb przedsiębiorców w poszczególnych sektorach i branżach gospodarki.
 
Więcej informacji o PARP oraz realizowanych przez nią działaniach znaleźć można na stronie internetowej: www.parp.gov.pl
 
 Instytut Badań Edukacyjnych

Instytut Badań Edukacyjnych (IBE) jest placówką badawczą prowadzącą interdyscyplinarne badania naukowe nad funkcjonowaniem i efektywnością systemu edukacji w Polsce. Instytut uczestniczy w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych, przygotowuje raporty, sporządza ekspertyzy oraz pełni funkcje doradcze. Funkcjonuje pod nadzorem Ministra Edukacji Narodowej.
Do głównych obszarów zainteresowań badawczych Instytutu należą:
• nowa podstawa programowa oraz problemy dydaktyk przedmiotowych,
• pomiar i analiza osiągnięć edukacyjnych uczniów,
• psychologiczne i pedagogiczne podstawy osiągnięć szkolnych,
• relacje pomiędzy systemem edukacji a rynkiem pracy, w tym zwłaszcza monitorowanie sytuacji osób młodych wchodzących na rynek pracy,
• uczenie się przez całe życie (lifelong learning) i badania systemu kwalifikacji,
• ekonomiczne uwarunkowania kształcenia, finansowanie edukacji i inne szeroko rozumiane problemy ekonomii edukacji,
• warunki pracy, czas pracy, status zawodowy i kompetencje nauczycieli,
• instytucjonalno-prawne problemy systemu edukacji i polityki edukacyjnej.
Instytut współpracuje z Głównym Urzędem Statystycznym i Centralną Komisją Egzaminacyjną oraz m.in. z samorządami terytorialnymi, organizacjami pozarządowymi oraz krajowymi i zagranicznymi ośrodkami badawczymi.
www.ibe.edu.pl
 
Altkom Akademia S.A.

Altkom Akademia S.A. od ponad 20 lat tworzy standardy polskiego rynku edukacji dla biznesu. Oferta edukacyjna firmy zaspakaja potrzeby rozwojowe pracodawców.  Składa się z  ponad 1 000 szkoleń z zakresu IT, zarządzania organizacją, zarządzania projektami, analizy procesów biznesowych a także z obszaru prawa, finansów, księgowości oraz doskonalenia umiejętności społecznych w biznesie. Altkom Akademia zatrudnia największy w Polsce zespół etatowych instruktorów i trenerów z wieloletnim doświadczeniem praktycznym i warsztatowym. Firma posiada dziewięć komfortowych ośrodków szkoleniowych w Polsce, tj. w : Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu, Łodzi, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Lublinie i Rzeszowie. Do klientów Altkom Akademii  należą arówno międzynarodowe korporacje, jak i największe krajowe firmy i instytucje. Z usług firmy skorzystało już ponad 500 tysięcy ich pracowników. Dbałość o wysokie standardy pracy doceniła większość światowych dostawców technologii oraz właścicieli metodyk i standardów zarządzania m. in.: Microsoft, VMware, IBM, SAP, Cisco, Red Hat, Ubuntu, APMG, Oracle, CIMA, nadając Altkom Akademii najwyższe statusy partnerstwa. Swoim słuchaczom,  Altkom Akademia oferuje środowisko edukacyjne, które łączy tradycyjne szkolenie stacjonarne z nowoczesnymi formami edukacji dostęnymi on-line. Jego celem jest wsparcie słuchaczy w procesie nauki oraz podniesienie skuteczności szkoleń.
 
Krajowa Izba Gospodarcza

Krajowa Izba Gospodarcza jest największą niezależną organizacją biznesu w Polsce. Powstała w 1990 roku. Reprezentuje największą liczbę przedsiębiorców, łącząc ponad 150 organizacji biznesowych. Krajowa Izba Gospodarcza promuje społeczną wrażliwość biznesu. Nasze szkolenia i konferencje pomagają przedsiębiorcom wdrażać etyczne standardy. Najwrażliwsze społecznie firmy są nagradzane w programie „Przedsiębiorstwo Fair Play”.
Krajowa Izba Gospodarcza dba o polskich przedsiębiorców na arenie międzynarodowej. KIG jest członkiem Eurochambres (Stowarzyszenia Europejskich Izb Przemysłowo – Handlowych) i Międzynarodowej Izby Handlowej w Paryżu. KIG ma podpisane umowy o współpracy z większością narodowych izb gospodarczych na świecie. Prezes KIG Andrzej Arendarski obejmując od 2008 roku stanowisko wiceprezesa Eurochambres umocnił pozycję Krajowej Izby Gospodarczej na arenie międzynarodowej.
Krajowa Izba Gospodarcza działa na rzecz poprawy wizerunku Polski na świecie. Wiemy, że jeśli Polska będzie postrzegana pozytywnie, to polskie firmy będą miały lepsze szanse na międzynarodowym rynku. Dlatego organizujemy międzynarodowe wystawy naszego kraju podczas Expo (Hanover, Aichi) oraz narodowe ekspozycje naszych przedsiębiorców na całym świecie. Na rzecz wizerunku Polski pracuje Instytut marki Polskiej powołany przez KIG.
 
Konferederacja Budownictwa i Nieruchomości (KBiN) Konfederacja Budownictwa i Nieruchomości (KBiN)  •Partner w trójstronnym dialogu społecznym reprezentujący wobec rządu i związków zawodowych wszystkich pracodawców i przedsiębiorców działających w obszarze budownictwa, nieruchomości i przemysłu wyrobów budowlanych, w tym szczególnie organizacyjnie związanych z Konfederacją, gdzie jej przedstawiciel pełni funkcję współprzewodniczącego •Źródło informacji o działaniach, sukcesach i problemach najbardziej dynamicznych organizacji pracodawców i przedsiębiorców z w/w zakresu, •Płaszczyzna dialogu, integracji i synergii w działaniu na rzecz rozwoju budownictwa, nieruchomości i przemysłu wyrobów budowlanych oraz usług na rzecz gospodarki nieruchomościami; Konfederacja Budownictwa i Nieruchomości to dobrowolna zgrupowanie 11-u związków pracodawców, przedsiębiorców oraz ugrupowań branżowych i regionalnych zrzeszających około 4000 firm, w których zatrudnione jest ponad 300.000 pracowników. Bardzo blisko współdziałamy ze Związkiem Rzemiosła Polskiego, co daje łączna reprezentacje ponad 300 tys. zatrudnionych. Konfederacja dla tak licznej reprezentatywności m.in.: •inicjuje, organizuje i wspiera wszelkie działania na rzecz rozwoju i podnoszenia konkurencyjności polskiego budownictwa, rynku nieruchomości i przemysłu wyrobów budowlanych, •reprezentuje interesy zrzeszonych członków w stosunkach z parlamentem, rządem, samorządami lokalnymi, związkami zawodowymi oraz innymi organizacjami w kraju i za granicą •wspiera działalność zrzeszonych organizacji i ich członków m.in. poprzez stały serwis informacyjny, szkolenia, doradztwo, oraz realizację prac problemowych z tym związanych, •aktywnie i niestrudzenie działa na rzecz rozwoju dialogu społecznego w budownictwie i dalszej integracji środowiska oraz umacniania pozycji organizacji pracodawców w relacjach z partnerami i rządem w tym dialogu dwu i trzystronnego; Konfederacja - zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 00124107 – jest prawnym kontynuatorem Federacji Pracodawców i Przedsiębiorców Przemysłu Budowlanego RP, działającej od 1995 roku. Nasze cele statutowe i zadania programowe realizujemy działając społecznie: - w organach wewnętrznych Konfederacji: Prezydium, jego Sekretariacie, Radzie Wykonawczej i Komisji Rewizyjnej, - w specjalistycznych Komitetach problemowych: Komitecie Budownictwa i Usług Konsultingowych, Komitecie Producentów i Dystrybutorów Wyrobów Budowlanych, Komitecie Gospodarowania Nieruchomościami, - w agendach, centrach szkoleniowych i zespołach takich jak: Centrum Doskonalenia Zawodowego Budownictwa i Nieruchomości, Sąd Arbitraż Budownictwa i Nieruchomości, Konkurs o Medal im Króla Kazimierza Wielkiego, Zespółach „ad-hoc” do podejmowania i rozwiązywania problemów i interwencji w trybie pilnym, tworzonych m.in. wspólnie ze Związkami Zawodowymi. Konfederacja dla wyróżniających pracowników, pracodawców i przedsiębiorców oraz osób prawnych i fizycznych ustanowiła w 2008 r. własny system wyróżnień, którym jest odznaka im. Króla Kazimierza Wielkiego. Reprezentujemy Wszystkich, którzy chcą mieć wpływ na politykę państwa w odniesieniu do budownictwa, nieruchomości i przemysłu wyrobów budowlanych, którzy pragną działać wspólnie, doskonalić i uaktualniać swoją wiedzę oraz zajmować stanowisko we wszystkich ważnych dla budownictwa i nieruchomości sprawach.

 • Partner w trójstronnym dialogu społecznym reprezentujący wobec rządu i związków zawodowych wszystkich pracodawców i przedsiębiorców działających w obszarze budownictwa, nieruchomości i przemysłu wyrobów budowlanych, w tym szczególnie organizacyjnie związanych z Konfederacją, gdzie jej przedstawiciel pełni funkcję współprzewodniczącego.
 • Źródło informacji o działaniach, sukcesach i problemach najbardziej dynamicznych organizacji pracodawców i przedsiębiorców z ww. zakresu.
 • Płaszczyzna dialogu, integracji i synergii w działaniu na rzecz rozwoju budownictwa, nieruchomości i przemysłu wyrobów budowlanych oraz usług na rzecz gospodarki nieruchomościami.
Konfederacja Budownictwa i Nieruchomości to dobrowolna zgrupowanie 11-u związków pracodawców, przedsiębiorców oraz ugrupowań branżowych i regionalnych zrzeszających około 4000 firm, w których zatrudnione jest ponad 300.000 pracowników. Bardzo blisko współdziałamy ze Związkiem Rzemiosła Polskiego, co daje łączna reprezentacje ponad 300 tys. zatrudnionych. Konfederacja dla tak licznej reprezentatywności m.in.:
 • inicjuje, organizuje i wspiera wszelkie działania na rzecz rozwoju i podnoszenia konkurencyjności polskiego budownictwa, rynku nieruchomości i przemysłu wyrobów budowlanych,
 • reprezentuje interesy zrzeszonych członków w stosunkach z parlamentem, rządem, samorządami lokalnymi, związkami zawodowymi oraz innymi organizacjami w kraju i za granicą
 • wspiera działalność zrzeszonych organizacji i ich członków m.in. poprzez stały serwis informacyjny, szkolenia, doradztwo, oraz realizację prac problemowych z tym związanych,
 • aktywnie i niestrudzenie działa na rzecz rozwoju dialogu społecznego w budownictwie i dalszej integracji środowiska oraz umacniania pozycji organizacji pracodawców w relacjach z partnerami i rządem w tym dialogu dwu i trzystronnego.
Konfederacja - zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 00124107 – jest prawnym kontynuatorem Federacji Pracodawców i Przedsiębiorców Przemysłu Budowlanego RP, działającej od 1995 r. Nasze cele statutowe i zadania programowe realizujemy działając społecznie:
 • w organach wewnętrznych Konfederacji: Prezydium, jego Sekretariacie, Radzie Wykonawczej i Komisji Rewizyjnej,
 • w specjalistycznych Komitetach problemowych: Komitecie Budownictwa i Usług Konsultingowych, Komitecie Producentów i Dystrybutorów Wyrobów Budowlanych, Komitecie Gospodarowania Nieruchomościami,
 • w agendach, centrach szkoleniowych i zespołach takich jak: Centrum Doskonalenia Zawodowego Budownictwa i Nieruchomości, Sąd Arbitrażowy Budownictwa i Nieruchomości, Konkurs o Medal im. Króla Kazimierza Wielkiego, Zespółach „ad-hoc” do podejmowania i rozwiązywania problemów i interwencji w trybie pilnym, tworzonych m.in. wspólnie ze Związkami Zawodowymi.
Konfederacja dla wyróżniających pracowników, pracodawców i przedsiębiorców oraz osób prawnych i fizycznych ustanowiła w 2008 r. własny system wyróżnień, którym jest odznaka im. Króla Kazimierza Wielkiego.
Reprezentujemy Wszystkich, którzy chcą mieć wpływ na politykę państwa w odniesieniu do budownictwa, nieruchomości i przemysłu wyrobów budowlanych, którzy pragną działać wspólnie, doskonalić i uaktualniać swoją wiedzę oraz zajmować stanowisko we wszystkich ważnych dla budownictwa i nieruchomości sprawach.
 
 
Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy

Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy od chwili swego powstania przed blisko trzydziestu laty specjalizuje się w kreowaniu innowacyjności w obszarze budowy i eksploatacji maszyn, bezpieczeństwa technicznego i ochrony środowiska, a także opracowywaniu modelowych rozwiązań dotyczących programów ustawicznego kształcenia i doskonalenia kadr dla innowacyjnej gospodarki oraz transferu zaawansowanych technologii do zastosowań przemysłowych. Ukierunkowanie na priorytetową w Europie i w kraju problematykę badawczą umożliwiło podejmowanie i rozwiązywanie w Instytucie zagadnień poznawczych i aplikacyjnych nowatorskich naukowo oraz efektywnych ekonomicznie i społecznie.
Ważny element aktywności naukowej Instytutu stanowią badania systemowe obejmujące m.in. mechanizmy i struktury transformacji wiedzy, rozwój kapitału intelektualnego dla działalności innowacyjnej, zarządzanie innowacjami, marketing innowacji oraz prognozowanie kierunków rozwoju badań naukowych z wykorzystaniem metody foresightu technologicznego.
Prace badawcze w zakresie kształcenia i doskonalenia zawodowego podejmowane są w Instytucie Technologii Eksploatacji – PIB (ITeE-PIB) przez Ośrodek Pedagogiki Pracy Innowacyjnej Gospodarki (OPPIG), tworzony przez dwa Zakłady: Zakład Badań Edukacji Zawodowej i Zakład Kształcenia Ustawicznego. Ośrodek rozwiązuje teoretyczne i metodologiczne problemy budowy zintegrowanego wielopoziomowego systemu ustawicznej edukacji zawodowej, opracowuje diagnozy i ekspertyzy dla służb państwowych (m.in.: Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Edukacji Narodowej i inne), a także instytucji międzynarodowych. W Ośrodku prowadzona jest identyfikacja nowych obszarów problemowych pedagogiki pracy w kontekście wdrażania Europejskiej i Polskiej Ramy Kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie oraz rozwijane są bazy danych i transfer wiedzy. Tematyka prac naukowo-badawczych realizowanych przez OPPIG w ramach krajowych i międzynarodowych projektów dotyczy w szczególności:
 • środowiska pracy, teoretycznych podstaw i projektowania standardów kwalifikacji i kompetencji zawodowych (w tym projekt Erasmus + Communicating Professional Competence prezentowany w ramach Kongresu podczas jednej z sesji panelowych),
 • modułowego kształcenia zawodowego, innowacyjnych programów i technologii kształcenia,
 • jakości kształcenia i szkolenia zawodowego oraz walidacji kwalifikacji zawodowych.
W Ośrodku wydawany jest międzynarodowy kwartalnik naukowo-metodyczny: Edukacja Ustawiczna Dorosłych.
Kancelaria Sadkowski i Wspólnicy

Sadkowski i Wspólnicy - to kancelaria prawna z dwunastoletnim doświadczeniem na ryku.  Ponad siedemdziesięcioosobowy zespół kancelarii tworzą doświadczeni radcy prawni, adwokaci i doradcy podatkowi. Jesteśmy kancelarią skupioną na kompleksowej obsłudze podmiotów gospodarczych przy wykorzystaniu wielu ściśle wyspecjalizowanych działów prawnych. Swoją działalność opieramy przede wszystkim na specjalizacji prawników wchodzących w skład zespołu. Nadrzędnym celem naszych prawników jest dostarczanie klientom optymalnych rozwiązań, które zapewnią im niezbędne bezpieczeństwo i pozwolą odnieść sukces. Obsługa prawna kancelarii obejmuje w szczególności zagadnienia związane z gałęzią prawa podatkowego, prawa administracyjnego, gospodarczego, handlowego, prawa własności intelektualnej, jak również prawa cywilnego i prawa pracy. Nasz zespół chętnie podejmuje się prowadzenia spraw o charakterze nowatorskim, wymagających podejścia strategicznego w szczególnym wymiarze, tych uznawane za trudne, wymagających wiedzy interdyscyplinarnej, a także doświadczenia związanego z zagadnieniami dotyczącymi prowadzenia i funkcjonowania przedsiębiorstwa nie tylko z zakresu prawa lecz również z zakresu zarządzania i ekonomii. Współpracujemy z profesorami uniwersyteckimi, biegłymi rewidentami, kancelariami notarialnymi. Wraz z największymi firmami szkoleniowymi w Polsce kancelaria prowadzi szkolenia dedykowane w szczególności przedsiębiorcom, w tym kadrze menedżerskiej i członkom organów zarządzających.
 
 
Pearson Central and Eastern Europe

Pearson jest światowym liderem w dostarczaniu kompleksowych i innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych dla uczących się, nauczycieli, instytucji i rządów. Naszą misją jest poprawianie jakości życia ludzi poprzez kształcenie wspierane jakościowymi produktami i usługami.
W centrum uwagi zawsze stawiamy uczących się. Wspieramy edukację szkolną, akademicką, pozaszkolną i zawodową wszystkich, w każdym wieku i na każdym etapie nauczania. Naszym najważniejszym celem jest maksymalizacja postępów uczących się, dlatego podjęliśmy zobowiązanie do mierzenia skuteczności edukacyjnej (Efficacy) naszych rozwiązań i ich realnego wpływu na wyniki uczenia się.
Świadczymy usługi w zakresie kształcenia oraz oceny w ponad 100 krajach, a nasze kursy i zasoby edukacyjne dostępne są w postaci drukowanej oraz cyfrowej. Uczestniczymy i aktywnie wspieramy transformacje systemów edukacji na całym świecie, tworząc nowe standardy nauczania.
Warszawski oddział firmy koordynuje działania Pearsona w 33 krajach Europy Centralnej oraz Wschodniej. Wśród oferowanych usług i narzędzi znajdują się między innymi platformy edukacyjne, programy szkoleniowe dla nauczycieli, repozytoria treści dydaktyczno-naukowych, otwarte zasoby dydaktyczne, egzaminy (PTE, LCCI), jak i szereg międzynarodowych kwalifikacji zawodowych i akademickich (BTEC i PQI).
 
Globalincentive.pl

Globalincentive.pl - platforma przetargowa przeznaczona do zakupu usług MICE.
www.globalincentive.pl  jest narzędziem umożliwiającym prowadzenie konkursów ofert na usługi typu organizacja wyjazdów służbowych, konferencje, spotkań, organizacja eventów czy zakup cateringu.
Nasi użytkownicy to firmy i korporacje planujące wydarzenia i poszukujące oferentów.
Główne fakty:
1. Ponad 2200 zakończonych przetargów.
2. 5 lat doświadczeń na rynku.
3. Stale rosnąca baza aktywnych użytkowników (ponad 4400 użytkowników - maj 2016), otrzymujących codziennie informacje o nowych zapytaniach.
4. Naszymi klientami są innymi: Avon, Merck, Allianz, BNP Paribas, ACP Pharma, Pramerica, Provident, Kompania Piwowarska, Chata Polska i inne.
5.  Wiadomości od Globalincentive.pl są uważnie czytane przez odbiorców, ponieważ najczęściej zawierają informacje o zapytaniach i konkretnych przetargach.
Zapraszamy do współpracy.

Współorganizatorzy

 

 

Główny Partner Merytoryczny

Patroni i Partnerzy

                                                           
   

 

Sponsorzy

 


 

Patroni medialni

 

Prezentacje do pobrania >>

 


Aktualności

II Ogólnopolski Kongres Edukacji Pozaformalnej za nami! W Łodzi w gmachu Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego spotkało się 350 właścicieli, menedżerów i przedstawicieli branży szkoleniowej, a także zaproszeni goście, partnerzy, sponsorzy, wystawcy i przedstawiciele mediów. Zapraszamy do pobrania prezentacji z Kongresu, niebawem udostępnimy kolejne interesujące materiały.

 

Do pobrania