Uczestnikami debaty byli: Dorota Bortnowska – Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Bartosz Kęciek – Wicedyrektor Instytutu Badań Edukacyjnych, Rafał Kamiński – Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Kadr w Przedsiębiorstwach, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Maciej Lasota – Naczelnik Wydziału Strategii i ZSK, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Piotr Piasecki – Polska Izba Firm Szkoleniowych, moderacja: red. Jacek Żakowski

Zaczęliśmy od kwestii spójności działań. Na ile działania poszczególnych ministerstw, w zakresie polityki rozwojowej, w tym polityka wydatkowania środków UE, konsekwentnie podporządkowane są strategii rozwoju? W jakim stopniu dopasowujemy nasz kapitał ludzki do wyzwań cywilizacyjnych? Konkluzje prowadziły do refleksji, że część działań wydaje się zmierzać w dobrym kierunku ale są niewystarczające i wymagają większych wysiłków w celu zintegrowania i unowocześnienia systemu włącznie z dostrzeżeniem wagi edukacji realizowanej poza sferą edukacji formalnej. Uczestnicy debaty byli zgodni, że jest kilka obszarów wymagających większej koncentracji min. inwestowanie w tzw. metakompetencje oraz większe zintegrowanie systemu kwalifikacji i podniesienie ich jakości w całym systemie. Wyraźnie wybrzmiała potrzeba dążenia do jak największej atrakcyjności systemu kwalifikacji dla rynku pracy i pracodawców. A to wymaga jego poprawiania i rozwijania oraz dobrego zarządzania prowadzącego do tego, że znajdą się w nim najlepsze kwalifikacje. Rozmawialiśmy o wyzwaniu zapewnienia „gotowości pracowników” na rynek pracy i synergicznej roli jaką odgrywa w tym edukacja formalna i pozaformalna. Zwiększenie synergii może być wspomagane między innymi poprzez wykorzystanie powoływanych przez PARP Sektorowych Rad ds. Kompetencji, które mogą być dobrym źródłem identyfikowania i priorytetyzowania potrzeb kompetencyjnych w poszczególnych branżach. Do pełnego sukcesu potrzebne jest również angażowanie pracodawców.

W debacie często odwoływaliśmy się do diagnoz i rekomendacji zawartych w „Białej księdze usług rozwojowych. Uczestnicy podkreślali ich trafność i deklarowali ich wykorzystanie w przyszłości. Min. w ramach unowocześniania i rozwijania ZSK, przeglądów śródokresowych funduszy unijnych.

Piotr Piasecki, Prezes Zarządu, Polska Izba Firm Szkoleniowych
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.